Slitna föns­ter?

Kanske dax att byta ut dem?

Tänk igenom vad som är vik­ti­gast för er

Beslu­tet att köpa nya föns­ter bör inte göras utan bra pla­ne­ring och under­sök­ning. Det är trots allt en inve­ste­ring som de flesta män­ni­skor bara vill göra en gång under sin livs­tid, så att göra det rätt första gången är väsentligt.

Vi har sam­man­ställt de vik­ti­gas­te saker­na att tänka på när du letar efter nya föns­ter för att hjälpa dig att göra det bästa beslu­tet för ditt hem.

3‑glas

Har tre tätt sam­man­fo­ga­de glas med mel­lan­lig­gan­de metall­s­ke­nor. De två luft- eller argong­asspal­ter­na ger utmärkt iso­le­ring och är stan­dard för ener­gi­ef­fek­ti­va föns­ter. Detta gör att du bland annat kan ha föns­ter från golv till tak utan för stora vär­me­för­lus­ter. Du får dess­utom bra ljudisolering.

2‑glas

Detta glas har två fasta och tätt sam­man­fo­ga­de skivor. Funk­tio­nen är den­sam­ma som i 3‑glas, men eftersom det bara finns en luft- eller argong­asspalt blir iso­le­rings­ef­fek­ten mindre. 2‑glas kan vara ett bra alter­na­tiv om du vill göra ett äldre hus mer energisnålt.

Kopp­lat 2+1 glas

Har en inre och en yttre föns­ter­bå­ge. I den inre sitter en 2‑glas iso­lerru­ta och i ytter­bå­gen ett enkel­glas. De två bågar­na är kopp­la­de. Detta inne­bär att de sitter ihop, men kan tas isär vid behov. Du kan alltså till exem­pel sätta in per­si­en­ner mellan bågar­na med denna typ av glas. Ur iso­le­rings- och ener­gi­syn­punkt är 2+1 glas bättre än 2‑glas men sämre än 3‑glas.

Ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet kan mätas på olika sätt

 

• U‑värde — Ett mått på hur mycket värme som ett föns­ter släp­per ifrån sig. Det anger alltså hur vär­mei­so­le­rat fönst­ret är och indi­rekt hur mycket det påver­kar din elräk­ning. Ju lägre U‑värde, desto bättre är fönstret.

• Synlig över­fö­ring — Hur mycket natur­ligt sol­ljus släpps in. I det här fallet är de höga siff­ror­na bättre.

• Luftläc­kage — Repre­sen­te­rar hur mycket luft pas­se­rar genom de små leder­na och spric­kor­na i fönst­ret. Här är de låga vär­de­na bättre.

• Kon­dens­re­sistens — Visar föns­ters för­må­ga att motstå kon­dens (vat­ten­upp­bygg­nad eller dim­ning). För detta är de höga vär­de­na bättre.

 

 

Kom ihåg: Varje enskild föns­ter­stor­lek kommer att ha sitt egna unika betyg, men en vi kan hjälpa er att hitta de bästa föns­ter­na för er.

Även om det inte finns någon formel är det lätt att se att vissa män­ni­skor kommer att spara mer än andra när man instal­le­rar nya föns­ter. Om du väljer ett hög­kva­li­ta­tivt föns­ter och har en kva­li­fi­ce­rad, erfa­ren pro­fes­sio­nell instal­la­tion fönst­ret, kan du se minst 25 pro­cent och max­i­malt mer än 50 pro­cent spa­ran­de på din energikostnad.

Tänk på hur fas­tig­he­ten är byggd och hur föns­ter­na är pla­ce­ra­de rela­te­rat till solen.

 

Hur ljus och värme kommer in i ditt hem bestäm­mer hur mycket du kan spara på upp­värm­ning­en. Tänk även på om du inte har träd för att bloc­ke­ra solen och många stora föns­ter på sol sidan kommer ener­gi­ef­fek­ti­va föns­ter att minska dina kyl­kost­na­der under som­ma­ren betydligt.

Om du har föns­ter där sol­ned­gång­en skiner in i ditt kök, kommer upp­gra­de­ring­en av dina föns­ter att göra kvälls­ma­ten bli mycket bekvämligare.

Nya föns­ter som bloc­ke­rar UV-strå­lar kan också hålla din matta, golv tavlor från att blekna i rum som får mer ljus.

 

 

Jämför föns­ter­ram­ma­te­ri­al

Alla föns­ter­ra­mar fun­ge­rar och vari­e­rar olika i olika pris­klas­ser, så det är vik­tigt att veta för­de­lar­na och nack­de­lar­na för var och en.

• Vinyl­ram (PVC)

För­de­lar: Ener­gi­ef­fek­ti­va, billigaste.
Nack­de­lar: Sva­ga­re mate­ri­al bety­der en tjoc­ka­re ram (mindre “föns­ter”), expan­de­rar och kon­trak­te­rar, för­säm­ras över tiden.

• Alu­mi­ni­um­ram (metall)

För­de­lar: Tunn, solid och stark, billig.
Nack­de­lar: Mycket låg ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet, inte sär­skilt hållbar.

• Träram (natur­ligt)

För­de­lar: Vacker, hög energieffektivitet.
Nack­de­lar: Högt under­håll för att bevara håll­bar­het, dyraste.

Glöm inte säkerheten

Per­son­sä­kert glas

Glas­typ som inte ger far­li­ga skär­vor om det kros­sas. Krav från Bover­ket om glaset sitter lägre än 600 mm från golvet. Ska alltid vara i föns­ter­dör­rar och skjut­dör­rar. Genom att instal­le­ra dub­bel­häng­da föns­ter, där topp­skär­men arbe­tar upp och ner samt botten, kan du släppa in luften från toppen utan att skapa en säkerhetsrisk.

Läs mer om våra föns­te­re­no­ve­rings­tjäns­ter 

Behö­ver ni hjälp med föns­ter­byte så borde ni kon­tak­ta vår föns­ter­le­ve­ran­tör och föns­ter­part­ner fontux

Går ni i tan­kar­na att byta fönster? 

Kon­tak­ta oss så hjäl­per vi er!

 

Hör av dig till oss med namn, E‑post och en kort beskrivi­ning av vad du vill ha utfört direkt här i for­mu­lä­ret så åter­kom­mer vi inom kort med en seriös och själv­klart gratis offert.

Tänk också på att med ROT-avdra­get behö­ver det inte alls bli dyrt att få ditt pro­jekt “Så fint det kan bli ?

 Ps, du vet väl att vi är med­lem­mar i Måle­ri­fö­re­ta­gen i Sve­ri­ge? Det är en extra trygg­het för både dig och oss.

 

Läs mer om måle­ri­fö­re­ta­gen och deras “nöjd-kund-garan­ti” här

Kon­tak­ta för kost­nads­fri offert.
Skriv till oss så kon­tak­tar vi er så fort vi kan.

Följ oss på

Ystad­vä­gen 22 ,

21430 Malmö, Sverige

Sam­mar­bets­part­ner

%d bloggare gillar detta: