Fasad­mål­ning Malmö

Fasa­d­re­no­ve­ring Malmö

 

Exklu­sivt Erbju­dan­de just nu. 20% rabatt på fasad­mål­ning och fasa­d­re­no­ve­ring gäller hela veckan, Vi reser­ve­rar oss för slut­för­sälj­ning­ar då det är endast 10 plat­ser kvar. Boka er reno­ve­ring innan vi är fullbokade. 

Söker ni fasad­mål­ning Malmö eller fasa­d­re­no­ve­ring Malmö? Då har ni kommit rätt. Läs gärna vidare för mer information

Behov av reno­ve­ring? Boka möte

Måla om — Fasad­mål­ning Malmö

Varför ni ska anlita oss

Vi lämnar alltid 100% nöjd­kunds­ga­ran­ti på våra måleritjänster

Vik­ti­gast

Det som är det vik­ti­gas­te inför någon fasad­mål­ning är för­be­re­del­ser­na. Anled­ning­en till detta är för att grun­den bestäm­mer hur bra färgen som Där­ef­ter målas på kommer att greppa. Arbets­pro­ces­sen börjar till­sam­mans någon nog­grann fasad­tvätt. När fasa­den är redigt ren­gjord eller nerk­nac­kad samt repa­re­rad kommer den gamla färgen att tas dän så att ytan blir slät samt fin innan färgen målas på.

Välja färg

När man kommit så här långt är det dags för målan­det av fasa­den samt att välja någon färg till fasa­den kan vara nog så svårt. När ni bestämmt er vilken färg ni önskar måla fasa­den i ser vi till att resul­ta­tet blir vac­kert, nog­grant samt professionellt.

Fasad­mål­ning Malmö

Skicka anbuds­för­frå­gan

Oav­sett att ni känner er tve­kan­de på hur ni skall måla att fasa­den eller att ni helt enkelt inte orkar finns Part­ner Måleri bara ett tele­fon­sam­tal dän. Ni kan även skicka in någon anbuds­för­frå­gan där ni fyller i de efter­frå­ga­de upp­gif­ter­na samt anger att din öns­ka­de tjänst är ”fasad­mål­ning Malmö eller fasa­d­re­no­ve­ring Malmö”. Där­ef­ter åter­kom­mer vi så fort så möj­ligt till er till­sam­mans med infor­ma­tion för vad allt skulle kosta.

Tidi­ga­re

Arbe­ten

Gillar  ni det ni ser och vill ha hjälp med fasad­mål­ning Malmö så tveka inte kon­tak­ta oss 

Om ni gillar vad ni ser så

Fasadmålning Malmö

Var är det ni behö­ver hjälp med?

Var är det ni behö­ver hjälp med?

Följ oss på

Ystad­vä­gen 22 ,

21430 Malmö, Sverige

Sam­mar­bets­part­ner