Vi är en full ser­vice målerifirma

Föns­ter­re­no­ve­ring Malmö

Söker ni hjälp med föns­ter­re­no­ve­ring Malmö eller ett måleri i Malmö? Då har ni hittat rätt.

Varför behövs fönsterrenovering

 

Att ett föns­ter är skadat beror oftast på att vatten trängt in i trädet. Det kan i sin tur bero på dålig kitt­ning, spric­kor i färgen vid fog­ning­en och bleck eller på dåligt under­be­hand­ling och fel­ak­ti­ga färger. För att fönst­ret ska återfå sin kva­li­tet måste dessa bris­ter fixas.

Föns­ter­re­no­ve­ring Malmö

Kon­tak­ta oss

1

Slip­ning och skrapning

Det är vik­tigt att få bort gammal färg föns­te­ret som ni vill reno­ve­ra. Och under­ar­be­tet är en av de vik­ti­gas­te arbe­te­na när det kommer till reno­ve­ring av föns­ter. Ett väl utfört unde­ra­be­te påver­kar slut­re­sul­ta­tet enormt. 

Känner ni er osäkra om era föns­ter behö­ver slipas och skra­pas så kon­tak­ta oss så ser vi över dem.

k

Ommål­ning

Innan vi målar era föns­ter börjar vi med att låta allt trä i karm och båge torka ut. Där­ef­ter under­be­hand­las trädet kor­rekt, vi kittar om det och målar det med rätt sorts färg. När fönst­ret med bågar ploc­kats bort mon­te­rar vi ett väder­skydd över öpp­ning­en i karmen. Vid behov pla­ce­rar vi även en vär­me­fläkt i väder­skyd­det för att trädet i karmen ska få ännu bättre för­ut­sätt­ning­ar att torka. Det här gör så att vi utan pro­blem kan reno­ve­ra dina föns­ter även vintertid.

Vi erbju­der våra kunder kom­plet­ta hel­hets­lös­ning­ar inom måleri.

0

Juste­ring

När föns­ter­bå­gen eller föns­ter­kar­men har blivit skev och inte längre passar som hand i hands­ke, räcker det inte med ommål­ning. Du kan behöva slipa det upp­tor­ka­de träet – eller rent av hyvla av en bit för att pass­for­men ska bli accep­ta­bel igen.

Det är natur­ligt­vis mycket irri­te­ran­de att ha föns­ter som kärvar, men det är inte enda anled­ning­en till att du ska under­sö­ka orsa­ken och rätta till fel­ak­tig­he­ter­na. Om virket i föns­ter­bå­ge och karm har sprick­bild­ning­ar suger träet åt sig fukt och sväl­ler. Låter man detta fort­sät­ta blir fönst­ret skevt och kan bli svårt om inte omöj­ligt att öppna och stänga.

Låt oss hjälpa er med er Renovering

Skriv till oss!

Vi är bara en kon­takt bort och när man frågar om en offert av oss så kostar det ingen­ting. Vi bokar möte eller ber er om infor­ma­tion om vad som ska målas. 

Inga jobb är för små eller för stora 

 

Följ oss på

Ystad­vä­gen 22 ,

21430 Malmö, Sverige

Sam­mar­bets­part­ner