Golvslip­ning Malmö

Söker ni golvslip­ning malmö ? Då har ni kommit rätt.

Läs vidare för att få reda på mer om våra golvslip­nings­tjäns­ter.

 

Slipa golvet och slipp kasta pengar i sjön.

Har du ett trä­golv som har för­lo­rat sin lyster? Byt inte ut golvet direkt! Spara pengar och slipa det gamla. Det är både smi­di­ga­re och snäl­la­re mot plån­bo­ken, miljön samt slut­re­sul­ta­tet blir lika bra, anli­tar du ett proffs inom golvslip­ning Malmö kan ditt gamla trä­golv se ut som nytt!

Rätt kun­skap är vik­tigt

När det kommer till golvslip­ning Malmö är det vik­tigt att någon med rätt kun­skap utför arbe­tet för att vara säker på att resul­ta­tet blir både håll­bart och snyggt. Vi på Part­ner Måleri hjäl­per dig gärna med detta!

Golvslip­ning

Vi på Part­ner Måleri & Bygg utför allt inom golv­lägg­ning, golvslip­ning, repa­ra­tio­ner och under­håll.

Vi har utfört pro­jekt så lite som 5kvm ända upp till 300kvm runt om i Malmö . Vår per­so­nal är utbil­da­de för att svara på alla er frågor. Vi strä­var alltid efter de bästa lös­ning­ar­na för er. Med vår kom­bi­na­tion av lång erfa­ren­het, yrkes­kun­nan­de och stark vilja att utveck­las kan vi lova er hög kva­li­tet på våra arbe­ten.

Part­ner Måleri & Bygg är en av malmös snab­bast väx­an­de bygg­fir­mor. Vi är exper­ter på alla typer av golv, och kan ge dig de golv­pro­duk­ter som du behö­ver och besva­ra even­tu­el­la frågor du har när du ska göra ditt köp.

 

Slipa golvet och slipp kasta pengar i sjön.

Har du ett trä­golv som har för­lo­rat sin lyster? Byt inte ut golvet direkt! Spara pengar och slipa det gamla. Det är både smi­di­ga­re och snäl­la­re mot plån­bo­ken, miljön samt slut­re­sul­ta­tet blir lika bra, anli­tar du ett proffs inom golvslip­ning Malmö kan ditt gamla trä­golv se ut som nytt!

Rätt kun­skap är vik­tigt

När det kommer till golvslip­ning Malmö är det vik­tigt att någon med rätt kun­skap utför arbe­tet för att vara säker på att resul­ta­tet blir både håll­bart och snyggt. Vi på Part­ner Måleri hjäl­per dig gärna med detta!

Om ni har en idé så ser vi till att den blir för­verk­li­gad

Vad är bäst ?

Vi får många frågor om vad som är bäst när det kommer till golvslip­ning och det är bero­en­de på vad ni vill ha för slut­re­sul­tat som avgör den bästa lös­ning­en. 

Därför är det alltid bäst för er att kon­tak­ta oss så hjäl­per vi er med vad som skulle vara bäst för er. 

Golvslip­ning

Vi ser alltid till att utföra arbe­tet med högsta kva­li­tet och nog­grann­het, och att du som kund ska bli så nöjd som möj­ligt. Vi hjäl­per till med små som stora behov och jobbar alltid snabbt och effek­tivt. När du anli­tar oss får du en golvsli­pa­re med bred kom­pe­tens som utför det mesta inom golv och golv­tjäns­ter. Kon­tak­ta oss för en offert så berät­tar vi mer.

MÅLA OM GOLV

Golven målas med tunn lin­ol­je­färg, som åldras vac­kert och ger en stark yta. Alla trä­golv går att måla, denna lös­ning är fram­förallt mycket bra om man har rik­tigt gamla och slitna golv som inte annars gått att rädda. Målar du ett sådant golv, kan du skjuta upp bytet av golv en gene­ra­tion till och under tiden ha ett lätt­han­te­rat och vac­kert golv med tydlig antik­käns­la.

Lack­ning

Ofta säger man att trä­golv blir vack­ra­re ju äldre det blir. Det är en san­ning med modi­fi­ka­tion. När ett trä­golv använts fli­tigt under flera år behö­ver den skyd­dan­de lacken bätt­ras på i en eller flera omgång­ar. Ett välskött trä­golv kan hålla mycket längre än det hus eller lägen­het golvet är lagt i. Lack skyd­dar träet från smuts, repor och för­änd­ring­ar i färgen.

Hård­vax

Hård­vax­ol­ja träng­er ner i golvet och bildar även ett skyd­dan­de skikt på ytan — en behand­ling som get golvet ett nytt liv. Det är enkelt och blir snyggt att reno­ve­ra en yta med hård­vax­ol­ja, även delar av ytan. Hård­vax­ol­ja är inte farlig för män­ni­skor, djur och växter i torrt till­stånd. God­känd för barn som leker enligt EN-71.3.

Har ni bestämmt er för att ni vill slipa ert golv?

Sugen på att få reda på vad det skulle kosta?

Hör av dig till oss med namn, E-post och en kort beskrivi­ning av vad du vill ha utfört direkt här i for­mu­lä­ret så åter­kom­mer vi inom kort med en seriös och själv­klart gratis offert.

 Tänk också på att med ROT-avdra­get behö­ver det inte alls bli dyrt att få ditt pro­jekt

Så fint det kan bli ?

 

Ps, du vet väl att vi är med­lem­mar i Måle­ri­fö­re­ta­gen i Sve­ri­ge? Det är en extra trygg­het för både dig och oss.

 

Läs mer om måle­ri­fö­re­ta­gen och deras “nöjd-kund-garan­ti” här

Kon­tak­ta oss för kost­nads­fri offert.

Följ oss på

Ystad­vä­gen 22 ,

21430 Malmö, Sve­ri­ge

Sam­mar­bets­part­ner