Golvslip­ning Malmö

Söker ni golvslip­ning malmö ? Då har ni kommit rätt.

Läs vidare för att få reda på mer om våra golvslip­nings­tjäns­ter.

 

Slipa golvet och slipp kasta pengar i sjön.

Har du ett trä­golv som har för­lo­rat sin lyster? Byt inte ut golvet direkt! Spara pengar och slipa det gamla. Det är både smi­di­ga­re och snäl­la­re mot plån­bo­ken, miljön samt slut­re­sul­ta­tet blir lika bra, anli­tar du ett proffs inom golvslip­ning Malmö kan ditt gamla trä­golv se ut som nytt!

Rätt kun­skap är vik­tigt

När det kommer till golvslip­ning Malmö är det vik­tigt att någon med rätt kun­skap utför arbe­tet för att vara säker på att resul­ta­tet blir både håll­bart och snyggt. Vi på Part­ner Måleri hjäl­per dig gärna med detta!

Golvslip­ning

Vi på Part­ner Måleri & Bygg utför allt inom golv­lägg­ning, golvslip­ning, repa­ra­tio­ner och under­håll.

Vi har utfört pro­jekt så lite som 5kvm ända upp till 300kvm runt om i Malmö . Vår per­so­nal är utbil­da­de för att svara på alla er frågor. Vi strä­var alltid efter de bästa lös­ning­ar­na för er. Med vår kom­bi­na­tion av lång erfa­ren­het, yrkes­kun­nan­de och stark vilja att utveck­las kan vi lova er hög kva­li­tet på våra arbe­ten.

Part­ner Måleri & Bygg är en av malmös snab­bast väx­an­de bygg­fir­mor. Vi är exper­ter på alla typer av golv, och kan ge dig de golv­pro­duk­ter som du behö­ver och besva­ra even­tu­el­la frågor du har när du ska göra ditt köp.

 

Slipa golvet och slipp kasta pengar i sjön.

Har du ett trä­golv som har för­lo­rat sin lyster? Byt inte ut golvet direkt! Spara pengar och slipa det gamla. Det är både smi­di­ga­re och snäl­la­re mot plån­bo­ken, miljön samt slut­re­sul­ta­tet blir lika bra, anli­tar du ett proffs inom golvslip­ning Malmö kan ditt gamla trä­golv se ut som nytt!

Rätt kun­skap är vik­tigt

När det kommer till golvslip­ning Malmö är det vik­tigt att någon med rätt kun­skap utför arbe­tet för att vara säker på att resul­ta­tet blir både håll­bart och snyggt. Vi på Part­ner Måleri hjäl­per dig gärna med detta!

Om ni har en idé så ser vi till att den blir för­verk­li­gad

Vad är bäst ?

Vi får många frågor om vad som är bäst när det kommer till golvslip­ning och det är bero­en­de på vad ni vill ha för slut­re­sul­tat som avgör den bästa lös­ning­en. 

Därför är det alltid bäst för er att kon­tak­ta oss så hjäl­per vi er med vad som skulle vara bäst för er. 

Golvslip­ning

Vi ser alltid till att utföra arbe­tet med högsta kva­li­tet och nog­grann­het, och att du som kund ska bli så nöjd som möj­ligt. Vi hjäl­per till med små som stora behov och jobbar alltid snabbt och effek­tivt. När du anli­tar oss får du en golvsli­pa­re med bred kom­pe­tens som utför det mesta inom golv och golv­tjäns­ter. Kon­tak­ta oss för en offert så berät­tar vi mer.

MÅLA OM GOLV

Golven målas med tunn lin­ol­je­färg, som åldras vac­kert och ger en stark yta. Alla trä­golv går att måla, denna lös­ning är fram­förallt mycket bra om man har rik­tigt gamla och slitna golv som inte annars gått att rädda. Målar du ett sådant golv, kan du skjuta upp bytet av golv en gene­ra­tion till och under tiden ha ett lätt­han­te­rat och vac­kert golv med tydlig antik­käns­la.

Lack­ning

Ofta säger man att trä­golv blir vack­ra­re ju äldre det blir. Det är en san­ning med modi­fi­ka­tion. När ett trä­golv använts fli­tigt under flera år behö­ver den skyd­dan­de lacken bätt­ras på i en eller flera omgång­ar. Ett välskött trä­golv kan hålla mycket längre än det hus eller lägen­het golvet är lagt i. Lack skyd­dar träet från smuts, repor och för­änd­ring­ar i färgen.

Hård­vax

Hård­vax­ol­ja träng­er ner i golvet och bildar även ett skyd­dan­de skikt på ytan — en behand­ling som get golvet ett nytt liv. Det är enkelt och blir snyggt att reno­ve­ra en yta med hård­vax­ol­ja, även delar av ytan. Hård­vax­ol­ja är inte farlig för män­ni­skor, djur och växter i torrt till­stånd. God­känd för barn som leker enligt EN-71.3.

Har ni bestämmt er för att ni vill slipa ert golv?

Sugen på att få reda på vad det skulle kosta?

Hör av dig till oss med namn, E‑post och en kort beskrivi­ning av vad du vill ha utfört direkt här i for­mu­lä­ret så åter­kom­mer vi inom kort med en seriös och själv­klart gratis offert.

 Tänk också på att med ROT-avdra­get behö­ver det inte alls bli dyrt att få ditt pro­jekt

Så fint det kan bli ?

 

Ps, du vet väl att vi är med­lem­mar i Måle­ri­fö­re­ta­gen i Sve­ri­ge? Det är en extra trygg­het för både dig och oss.

 

Läs mer om måle­ri­fö­re­ta­gen och deras “nöjd-kund-garan­ti” här

Kon­tak­ta oss för kost­nads­fri offert.

Följ oss på

Ystad­vä­gen 22 ,

21430 Malmö, Sve­ri­ge

Sam­mar­bets­part­ner