Inför en Bad­rums­re­no­ve­ring

Tips inför en kom­man­de badrumsrenovering.

Vad man borde se över innan man sätter igång.

Hur mycket utrym­me krävs för en toa­lett? Hur mycket kostar en grund­läg­gan­de bad­rum­re­no­ve­ring ? Och hur du väljer rätt design? Om svaret på dessa frågor är en kom­bi­na­tion av “Vad?” “Huh?” och “Um … ‚” behö­ver du inte oroa dig. Du är inte ensam.

Det finns så mycket som går in i ett bad­rums­re­no­ve­ring­pro­jekt och om du inte är ett proffs som gör det varje dag — eller en husä­ga­re som har gått igenom pro­ces­sen flera gånger — och vet alla detal­jer, pro­ces­ser, alter­na­tiv och beslut som kommer behö­vas så kan de låta som ett främ­man­de språk. Men det bety­der inte att du inte ska för­be­re­da för utmaningen.

Om du ska börja på ett bad­rums­re­no­ve­rings­pro­jekt, kan du med en bred kun­skap av vad du kan för­vän­ta dig och vad du anser kan göra skill­na­den mellan en mar­dröm som aldrig tar slut eller ett badrum som ger en trev­lig upp­le­vel­se som ni drömt om. Över­väg föl­jan­de sam­ling av tips om bad­rums­re­no­ve­ring­ar. Du kommer känna dig tryg­ga­re när du har för­be­rätt dig väl.

1. Kost­nad

Det är bra att veta vad ett bad­rums­re­no­ve­ring kostar. Innan du påbör­jar pro­jek­tet är det vik­tigt att dina för­vänt­ning­ar är i ett per­spek­tiv när det gäller hur mycket pengar du är villig att inve­ste­ra. Stor­le­ken på ditt badrum, kva­li­te­ten på mate­ri­a­let som du vill använ­da och om du pla­ne­rar att göra en del av arbe­tet själv. Allt detta kan påver­ka kost­na­den för renoveringen.

Vi hjäl­per er själv­klart om ni behö­ver tips eller en pri­sidé om var det kan hamna ifall ni är i behov.

2. Låt inte toa­let­ten bli de första man ser

Se till så att toa­let­ten inte är det första du ser när du öppnar dörren. Fråga en inred­nings­de­sig­ner. Detta är det första tipset de ger. Reso­ne­mang­et är enkel. Ofta lämnas dörrar öppna, vilket inne­bär att du eller någon i ditt hem som går förbi ser toa­let­ten — som inte är den mest este­tiskt till­ta­lan­de sak att titta på. Så, vad ska du sätta i fokus?

Vad som helst men inte toaletten.

3. Gam­malt eller nytt

Pla­ne­ra om ni vill ha kvar den gamla kaklen eller om ni vill sätta in ny kakel. Har ni idag någon typ av plast­mat­ta eller plast på väggar så fun­de­ra på om ni vill måla om dessa eller riva bort och byta ut.

4. Belys­ning

Pla­ne­ra en belys­ning. Tänk på att ett väl upp­lyst badrum blir så mycket trev­li­ga­re och bekvä­ma­re att vistas i.

Vi hjäl­per er gärna välja rätt typ av belys­ning för ert badrum.

5. Van­li­ga storlekar

Förstå stan­dard bad­rumsmått. Att känna till ett par vik­ti­ga mått, typ stor­le­ken av en van­ligt badkar och hur mycket utrym­me som behövs för en toa­lett, hjäl­per dig att pla­ne­ra din reno­ve­ring mer effektivt.

6. Hand­fa­tet

Pla­ne­ra rätt höjd för hand­fa­tet. Van­li­ga höjden på skåpen är 81 till 90 cen­ti­me­ter från golvet. Men du behö­ver kanske fun­de­ra på över hur din disk­bänk kommer att lägga till på höjden eller ta bort från bän­kens höjd. Allt detta för att du ska kunna tvätta hän­der­na eller borsta tän­der­na bekvämt.

7. Hand­fa­tet i ett hörn

Över­väg att ha hand­fa­tet i ett hörn. Om du har ett litet utrym­me med pro­blem på grund av hur dusch dörren öppnas. Eller utav någon annan anled­ning kan tjäna utrym­me på att instal­le­ra hand­fa­tet i ett hörn. Över­väg att sätta din ditt hand­fat i ett hörn för att fri­gö­ra plats.

8. Över­väg badkar

Det finns även mindre badkar. Om du har ett litet badrum, du kanske tycker att ett badkar inte är ett alter­na­tiv. Många före­tag idag till­ver­kar mindre model­ler som kanske passar ert badrum.

9. Tomma utrymmen

Se till att tomma utrym­men finns. De utrym­men är inte bara för utse­en­det. För lite utrym­me och du får svårt för att få plats. Kanske är ni flera famil­je­med­lem­mar och behö­ver vara 2 inne i bad­rum­met sam­ti­digt. Därför är de tomma utrym­men vik­ti­ga­re än vad man tror.

10. Kva­li­té eller billigt

Spen­de­ra tid och kolla upp några kva­li­téts­ma­te­ri­al. Detta är många desig­ners hem­lig­het eftersom bad­rum­men är van­li­gen små utrym­men, så att använ­dan­det av kva­li­téts mate­ri­al eller design mate­ri­al få bad­rum­met att kännas lyxigt. Så innan du bestäm­mer dig att bad­rum­met bara ska ha det mest grund­läg­gan­de, bil­li­ga mate­ri­al, titta på mate­ri­al för vägg- och golv, granit och mer på den högre kva­li­téts delen av mate­ri­al. Du kanske känner att lägga till en eller flera av dessa mate­ri­al till en liten del av ditt badrum är inom din budget.

11. Badkar eller dusch

Tänk på om du ska göra om ditt badkar till en dusch. Om du inte brukar ta något bad men har ett badkar, så är det ofta ett stort utrym­me som tas upp i onödan. Omvand­la den till en dusch skulle vara kost­nads­ef­fek­tivt, eftersom det skulle göra använd­ning­en av rör som redan finns.

12. Fukt

Har mer än ett sätt att få det tort i ditt badrum. Att minska mäng­den mögel börjar med att ta bort fukten. Se till att ha ordent­ligt med ventilation.

Glöm inte att all kopp­ling av vatten, el, ven­ti­la­tion samt fukt­spär­rar ska vara fack­man­na­mäs­sigt utfört för att ni ska kunna få ut något ur en för­säk­ring ifall något går fel i fram­ti­den.

Hör av er till oss så för­kla­rar vi mer. 

Finns det några frågor eller om ni vill ha hjälp med ert badrum så stäl­ler vi gärna upp på detta. Skriv här nere så hör vi av oss.

Ni kan även gå in och läsa om våra andra reno­ve­rings­tjäns­ter här

Skriv till oss

Följ oss på

Ystad­vä­gen 22 ,

21430 Malmö, Sverige

Sam­mar­bets­part­ner