Vi är en full ser­vice måle­ri­fir­ma

Invän­dig mål­ning Malmö

Söker ni hjälp med invän­dig mål­ning Malmö eller ett måleri i Malmö? Då har ni hittat rätt.

info invän­dig mål­ning

k

Idé Ni vill upp­fyl­la?

Har ni en idé ni vill upp­fyl­la? Vi är en lyhörd måle­ri­fir­man såsom alltid strä­var efter att upp­fyl­la era idéer och öns­ke­mål. Dröm­mer ni om ett nytt kök? Alter­na­tivt möj­li­gen ett ljust och modernt var­dags­rum? Oav­sett din idé stöder vi er att åstad­kom­ma ett resul­tat med pro­fes­sio­nell finish. Ett ordent­ligt och grund­läg­gan­de för­ar­be­te befin­ner sig såsom bekant a och o för ett ena­stå­en­de resul­tat.

1

Van­li­ga upp­drag!

I och med våra upp­drag van­ligt­vis utförs där per­so­ner bor Alter­na­tivt t.ex. i buti­ker så är det vik­tigt med kom­mu­ni­ka­tion. En reno­ve­ring ska inte vara mer besvär­lig än vad den måste. Därför har vi såsom praxis att alltid hålla fräscht och snyggt vid invän­dig mål­ning och andra upp­drag. I anknyt­ning med vårt besök, så går vi igenom hurdan arbe­tet ska kunna göras så smi­digt såsom möj­ligt. Vi går dess­utom igenom frågor såsom val utav färg, tids­plan, miljö och arbets­mil­jö, säker­het och ROT-avdrag.

0

Van­li­ga utfö­ran­den!

När föns­ter­bå­gen eller föns­ter­kar­men har blivit skev och inte längre passar som hand i hands­ke, räcker det inte med ommål­ning. Du kan behöva slipa det upp­tor­ka­de träet – eller rent av hyvla av en bit för att pass­for­men ska bli accep­ta­bel igen.

 

Låt oss hjälpa er med er Reno­ve­ring

Skriv till oss!

Vi är bara en kon­takt bort och när man frågar om en offert av oss så kostar det ingen­ting. Vi bokar möte eller ber er om infor­ma­tion om vad som ska målas. 

Inga jobb är för små eller för stora 

 

Följ oss på

Ystad­vä­gen 22 ,

21430 Malmö, Sve­ri­ge

Sam­mar­bets­part­ner