Vik­ti­ga saker att tänka på när man fun­de­rar på att måla om köksluckorna

När du tittar runt i ditt kök kanske du inser att du är trött på de gamla skåpen som har stir­rat på dig i flera år. Skulle det inte vara trev­ligt att måla om dem med lite färg? Färgen täcker många gamla synder som man säger, och det inklu­de­rar repor på ytan och fläc­kar där lacken har varit så tunn att den skra­pats. När du tek­niskt sett kan utföra den här upp­gif­ten själv är vi ganska över­ty­ga­de om att du kommer att spara mycket av din tid, fru­stra­tion och pengar genom att anstäl­la en pro­fes­sio­nell målare för att ta itu med mål­ning­en och göra ditt kök mycket trev­li­ga­re. Här är de 5 vik­ti­gas­te anled­ning­ar­na varför du bör anstäl­la en pro­fes­sio­nell målare för denna typ av renovering.

1. Detta är inte ett snabbt och enkelt arbete

Man kan tro att bara måla över gammal färg på sina skåp kan vara snabbt och enkelt, men låt oss för­säk­ra dig, det är det inte! Innan du ens kan komma igång med pro­jek­tet, måste du för­be­re­da och grunda alla delar, och det inklu­de­rar att ta bort alla dörrar, lådor och till­hö­ran­de delar. Exper­ter rekom­men­de­rar att du använ­der minst tre till fyra dagar för att nog­grant för­be­re­da och ren­gö­ra dina skåp innan ens du kan börja, och då behö­ver du mer tid för att tillå­ta varje stryk­ning att torka.

2. Detal­je­rad för­be­re­del­se är vital

Inte bara måste du ta bort alla luckor från skåpen, men du måste också kraf­tigt tvätta och sand­papp­ra luc­kor­na också. Varje steg leder till att du får bästa möj­li­ga fäste för din nya färg och det är verk­li­gen ett måste.

När du har målat dina skåp, finns finns det ingen åter­vän­do utan en lång och jobbig pro­cess för att slipa och avlägs­na färgen igen och för varje gång man måste slipa bort färgen skadas luc­kor­na så man kanske måste köpa nytt för att få ett bra resultat.

3. Du måste hålla dig organiserad

Tänk dig att avlägs­na alla dina skåp­dör­rar, lådor och till­hö­ran­de delar, få allt målat och torkat och redo att sätta ihop igen för att sedan upp­täc­ka att du saknar några vitala skru­var eller kanske du har skåp som inte passar rätt längre. Om du inte är noga med att märka upp var skåp suttit med maske­rings­tejp eller markör när du tar bort dem och utan lägger allt i påsar, kommer du att ha en ganska fru­stre­ran­de dag fram­för dig när du ska mon­te­ra ihopa allt igen.

4. Sprut­mål­ning är oftast inte ett alternativ

När du målar dina köks­skåp är sprut­mål­ning oftast inte ett alter­na­tiv om du inte är villig att accep­te­ra poten­ti­el­la  ojämn­he­ter i färgen. Där träet kan blöda igenom. För­myc­ket är också en stor utma­ning om du inte arbe­tar utom­hus eller på en arbets­bänk i ditt garage. Vill ni sprut­må­la är det bäst att låta en pro­fes­sio­nell person ta hand om det arbe­tet för att få ett gott resul­tat. Sen ska man inte andas in gaser­na som upp­kom­mer vid sprutmålning.

5. Det går inte att gå tillbaka

När du har målat dina skåp, finns det ingen åter­vän­do utan en lång och jobbig pro­cess för att slipa bort färgen. Du måste vara säker på att det kommer att se bra ut, och en pro­fes­sio­nell kan ta en titt på ditt kök och ge dig en bra upp­fatt­ning om huruvi­da det kommer att bli något som passar in i ditt kök. Han kan till och med kunna visa dig några bilder av fär­di­ga produkter.

Som du kan se så kan de bli extremt fru­stre­ran­de när du för­sö­ker måla dina egna skåp. Ring en målare istäl­let och låt dem ta en titt för att kunna ge dig fan­tas­tis­ka köks­skåp som är vär­di­ga att skryta om.

%d bloggare gillar detta: