Vik­ti­ga saker att tänka på när man fun­de­rar på att måla om kök­s­luc­kor­na

När du tittar runt i ditt kök kanske du inser att du är trött på de gamla skåpen som har stir­rat på dig i flera år. Skulle det inte vara trev­ligt att måla om dem med lite färg? Färgen täcker många gamla synder som man säger, och det inklu­de­rar repor på ytan och fläc­kar där lacken har varit så tunn att den skra­pats. När du tek­niskt sett kan utföra den här upp­gif­ten själv är vi ganska över­ty­ga­de om att du kommer att spara mycket av din tid, fru­stra­tion och pengar genom att anstäl­la en pro­fes­sio­nell målare för att ta itu med mål­ning­en och göra ditt kök mycket trev­li­ga­re. Här är de 5 vik­ti­gas­te anled­ning­ar­na varför du bör anstäl­la en pro­fes­sio­nell målare för denna typ av reno­ve­ring.

1. Detta är inte ett snabbt och enkelt arbete

Man kan tro att bara måla över gammal färg på sina skåp kan vara snabbt och enkelt, men låt oss för­säk­ra dig, det är det inte! Innan du ens kan komma igång med pro­jek­tet, måste du för­be­re­da och grunda alla delar, och det inklu­de­rar att ta bort alla dörrar, lådor och till­hö­ran­de delar. Exper­ter rekom­men­de­rar att du använ­der minst tre till fyra dagar för att nog­grant för­be­re­da och ren­gö­ra dina skåp innan ens du kan börja, och då behö­ver du mer tid för att tillå­ta varje stryk­ning att torka.

2. Detal­je­rad för­be­re­del­se är vital

Inte bara måste du ta bort alla luckor från skåpen, men du måste också kraf­tigt tvätta och sand­papp­ra luc­kor­na också. Varje steg leder till att du får bästa möj­li­ga fäste för din nya färg och det är verk­li­gen ett måste.

När du har målat dina skåp, finns finns det ingen åter­vän­do utan en lång och jobbig pro­cess för att slipa och avlägs­na färgen igen och för varje gång man måste slipa bort färgen skadas luc­kor­na så man kanske måste köpa nytt för att få ett bra resul­tat.

3. Du måste hålla dig orga­ni­se­rad

Tänk dig att avlägs­na alla dina skåp­dör­rar, lådor och till­hö­ran­de delar, få allt målat och torkat och redo att sätta ihop igen för att sedan upp­täc­ka att du saknar några vitala skru­var eller kanske du har skåp som inte passar rätt längre. Om du inte är noga med att märka upp var skåp suttit med maske­rings­tejp eller markör när du tar bort dem och utan lägger allt i påsar, kommer du att ha en ganska fru­stre­ran­de dag fram­för dig när du ska mon­te­ra ihopa allt igen.

4. Sprut­mål­ning är oftast inte ett alter­na­tiv

När du målar dina köks­skåp är sprut­mål­ning oftast inte ett alter­na­tiv om du inte är villig att accep­te­ra poten­ti­el­la  ojämn­he­ter i färgen. Där träet kan blöda igenom. För­myc­ket är också en stor utma­ning om du inte arbe­tar utom­hus eller på en arbets­bänk i ditt garage. Vill ni sprut­må­la är det bäst att låta en pro­fes­sio­nell person ta hand om det arbe­tet för att få ett gott resul­tat. Sen ska man inte andas in gaser­na som upp­kom­mer vid sprut­mål­ning.

5. Det går inte att gå till­ba­ka

När du har målat dina skåp, finns det ingen åter­vän­do utan en lång och jobbig pro­cess för att slipa bort färgen. Du måste vara säker på att det kommer att se bra ut, och en pro­fes­sio­nell kan ta en titt på ditt kök och ge dig en bra upp­fatt­ning om huruvi­da det kommer att bli något som passar in i ditt kök. Han kan till och med kunna visa dig några bilder av fär­di­ga pro­duk­ter.

Som du kan se så kan de bli extremt fru­stre­ran­de när du för­sö­ker måla dina egna skåp. Ring en målare istäl­let och låt dem ta en titt för att kunna ge dig fan­tas­tis­ka köks­skåp som är vär­di­ga att skryta om.

%d bloggare gillar detta: