Om oss

Väl­kom­na in för att läsa om oss

Måleri i Malmö, Lund, Sve­da­la, Trel­le­borg, Fals­ter­bo och Skanör. 

Lång histo­ria Kort

Part­ner Måleri I Skåne AB

Part­ner Måleri i Skåne AB är utfö­ran­de­ent­re­pre­nad för måle­ritjäns­ter inom skåneregionen.
Vi är ett ungt före­tag med siktet inställt på att bli en ledan­de aktör på marknaden.

Före­ta­get har kontor på Ystad­vä­gen 22 i Malmö. Totalt är vi i dags­lä­get 5 anställda.

Huvud­le­ve­ran­tö­rer: Alcro-Bec­kers, Flüg­ger och Nordsjö.

Affärsidé

Vi skall erbju­da ett kom­plett utbud av måle­ritjäns­ter för skolor, äldre­bo­en­de, affärslo­ka­ler och indu­stri­fas­tig­he­ter samt för pri­vat­per­so­ner. Vi skall erbju­da ett brett urval av mate­ri­al från flera ledan­de leve­ran­tö­rer. Våra tjäns­ter skall kän­ne­teck­nas av god kva­li­tet, ett tyd­ligt mil­jö­an­svar och omsorg om våra med­ar­be­ta­res arbets­mil­jö. Vi skall alltid erbju­da kunden den lös­ning som vi bedö­mer upp­fyl­ler kraven till lägsta möj­li­ga kost­nad på sikt.

Ni som kund är vår vik­ti­gas­te tillgång

Verk­sam­het

Vi är ett hel­täc­kan­de måleri som utfört alla i bran­schens före­kom­man­de arbe­ten. Nypro­duk­tion, ombygg­na­der, under­håll, föns­ter­re­no­ve­ring, stål­mål­ning med mera – för oss är inget jobb för litet eller för stort. Part­ner Måleri i Skåne AB har 5 med­ar­be­ta­re i före­ta­get, är miljö- och kva­li­tets­cer­ti­fi­e­ra­de och har mottot ”en nöjd kund kommer alltid åter”.

Vi har alla de rätta verk­ty­gen , Låt oss  hjälpa er

Våra Upp­drag

Upp­drags­gi­va­re

Fler­ta­let av våra kunder är fas­tig­hets­bo­lag, bostads­rätts­för­e­ning­ar och kommuner.

Vi arbe­tar även med ledan­de bygg­bo­lag i regi­o­nen, kom­mu­ner, lands­ting, för­säk­rings­bo­lag, för­valt­nings­bo­lag, indu­stri­fö­re­tag, bostads­rätts­för­e­ning­ar, privat per­so­ner m.fl.

Orga­ni­sa­tio­ner.

Medlem i bransch- och arbets­gi­var­or­ga­ni­sa­tio­nen Måle­ri­fö­re­ta­gen i Sverige.

Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Kol­lek­tivav­tal med Svens­ka Målareförbundet.

Följ oss på

Ystad­vä­gen 22 ,

21430 Malmö, Sverige

Sam­mar­bets­part­ner