Vi är en full ser­vice målerifirma

Måle­ritjäns­ter och reno­ve­rings­tjäns­ter vi utför i malmö med omnejd

En lista över olika tjäns­ter som vi utför.

Söker ni målare i Malmö eller ett måleri i Malmö? Då har ni hittat rätt.

Måle­ritjäns­ter och renoveringstjänster

Oav­sett om vi vill måla om ert var­dags­rum eller en hylla så vet ni/vi alla hur det är. Kva­li­tés färg och ordent­li­ga red­skap är ett måste när det är dags att göra det snyggt hemma! Dock är det ännu vik­ti­ga­re att behand­la under­la­get rätt innan mål­ning påbör­jas. Skrap­ning, tvätt, spack­ling (ifall det behövs, grund­ning och sedan 1 — 2 fär­dig­stryk­ning­ar är A och O för att få ett snyggt slutresultat.

k

Mål­ning

Söker du efter en målare i Malmö, Trel­le­borg eller Lund? Dax att sätta lite färg på till­va­ron? Oav­sett stor­le­ken på arbe­tet kan du anlita en duktig målare hos oss till bra pris!

Vi erbju­der våra kunder kom­plet­ta hel­hets­lös­ning­ar inom måleri.

1

Tapet­se­ring

Att utföra tapet­se­ring eller måla om är ett enkelt sätt att frä­scha upp hemmet. Här hittar du pro­fes­sio­nel­la målare som ger dig ett snyggt och lång­sik­tigt håll­bart resultat.

Vi erbju­der våra kunder kom­plet­ta hel­hets­lös­ning­ar inom tapet­se­ring för villor, lägen­he­ter, bostads­rät­ter m.m.

V

Föns­ter­re­no­ve­ring

När det gäller föns­ter­re­no­ve­ring kan ni med för­tro­en­de vända er till oss. Vi reno­ve­rar alla typer av föns­ter – från äldre till nyare modeller. 

Vi börjar alltid med ett kund­be­sök där vi till­sam­mans med er går igenom fönst­rens skick och behov av reno­ve­ring. Sam­ti­digt mäter vi fönst­ren för att kunna lämna en offert på reno­ve­ra era fönster.

k

Indu­stri Målning

Indu­stri­fas­tig­he­ter med trä, stål, betong eller bergstom­me ford­rar kunnig han­te­ring för att bli effek­ti­va och mil­jö­vän­li­ga arbets­plat­ser. Du får till­gång till hela vår erfa­ren­hets­bank på jakt efter en lös­ning för era behov

N

Nybygg

Redan i pro­jek­te­rings­fa­sen är vår kom­pe­tens och erfa­ren­het en fram­gångs­fak­tor för bygg­na­den på lång sikt. Vi är auk­to­ri­se­ra­de för bland annat brand­skyd­dan­de, mögel­re­si­sten­ta och smuts­av­vi­san­de produkter.

q

Ser­vice

Förr eller senare måste era loka­ler ses över. Part­ner Måle­ris sam­la­de spe­ci­al­kom­pe­ten­ser står för­stås till ditt förfogande. 

k

Fasad­mål­ning

Vi erbju­der våra kunder en mil­jö­vän­lig fasad­tvätt. Regel­bun­den ren­gö­ring är ett enkelt och pris­värt sätt att und­vi­ka kost­sam­ma fasadrenoveringar. .

N

Trapp­husmål­ning

Ibland behö­ver man hjälp med att måla trap­pan eller trapp­hu­set och det kan vara svårt att nå till de olika platserna. 

q

Våtrumsmål­ning

Måla om bad­rum­met! Höj värdet på hemmet och gör en våtrumsmål­ning! Det är även ett effek­tivt sätt att förnya och frä­scha upp bad­rum­met eller annat våtut­rym­me. Där­e­mot kan en våtrumsmål­ning få all­var­li­ga kon­se­kven­ser om det inte utförs rätt. Och att ha ett väl utfört våtrums­skydd är otro­ligt vik­tigt för att före­byg­ga vattenskador.

Låt oss hjälpa er med er Renovering

Skriv till oss!

Vi är bara en kon­takt bort och när man frågar om en offert av oss så kostar det ingen­ting. Vi bokar möte eller ber er om infor­ma­tion om vad som ska målas. 

Inga jobb är för små eller för stora 

 

Följ oss på

Ystad­vä­gen 22 ,

21430 Malmö, Sverige

Sam­mar­bets­part­ner