Vi är en full service målerifirma

Partner
Måleri AB

En kvalitetssäkrad målarfirma med kunden i fokus

Söker ni målare i Malmö eller ett måleri i Malmö? Då har ni hittat rätt.

Gemom att erbju­da de bästa lösningarna.

Löser vi de svå­ra­te utma­ning­ar­na

Vi har alla de rätta verk­ty­gen, så Låt oss hjälpa er

Slut­för­da projekt

Nöjda kunder

Pågåen­de projekt

Tömda burkar färg

varför vi är annorlunda

Vi ger er ser­vice trygg­het och granti

Vi utför fack­man­na­mäs­si­ga reno­ve­rings­tjäns­ter. Vi är med­lem­mar i måle­ri­fö­re­ta­gen och erbju­der alltid 2 års garan­ti på våra reno­ve­rings­ar­be­ten. De gör vi för att vi vet att det är många före­tag där ute som lurar sina kunder. Kolla alltid upp om före­tag är med­lem­mar i fack­li­ga orga­ni­sa­tio­ner innan ni väljer att använ­da dem för er renovering.

Våra senas­te arbeten

Se så fint det kan bli. 

Våra fär­dig­he­ter

Här är områ­den som vi är experter.

Som ett ledan­de måleri i Malmö tar vi oss inte bara ann för­ny­el­se av rum i form av färg och tapet, utan vi för­äd­lar också med hjälp av fasad­mål­ning och föns­ter­mål­ning. Att måla om fasa­den kan ge ett helt nytt och fräscht intryck, då du blir av med fula fläc­kar och färg som börjat släppa. Likaså gäller mål­ning av fönst­ren. Att måla föns­ter­kar­mar är kanske ingen­ting man tänker på i första hand, men tänk på att föns­ter som inte under­hålls kan komma att behöva bytas ut helt i framtiden!

  • Mål­ning — 100%
  • Tapet­se­ring ‑99%
  • Föns­ter­re­no­ve­ring — 100%
  • Fasa­d­re­no­ve­ring och mål­ning — 100%

Måle­ri­ar­be­ten och ROT-avdrag i Malmö

Vi är med­lem­mar i Måleriföretagen

I och med till­koms­ten av Nöjd-Kund-Garan­tin till­för­säk­ras konsumenterna:

  • Två års garan­ti på utfört arbete.
  • Opar­tisk besiktning.
  • Att even­tu­el­la fel och bris­ter, som påvi­sas vid den opar­tis­ka besikt­ning­en, blir åtgär­da­de av respek­ti­ve med­lems­fö­re­tag eller genom Nöjd-Kund-Garan­tins försorg.
b

Mål­ning

Tapet­se­ring

Ord från våra kunder

Om ni är osäkra så lyssna gärna på vad våra kunder säger om oss. Vi lämnar alltid möj­lig­het att kon­tak­ta våra tidi­ga­re kunder så de kan berät­ta vad de tyckte om oss och våra tjänster.

Fasad­mål­ning av putsat 1,5‑plans stenhus.

Kor­rekt bemö­tan­de, kon­kur­rensmäs­si­ga priser, kun­ni­ga och effek­ti­va hant­ver­ka­re, fel­fritt utförande.

Vi är mycket nöjda med slut­re­sul­ta­tet och ger våra var­mas­te rekommendationer”

Håkan Anders­son, Höllviken

Mål­ning av plåt och detal­jer i kupa

Punkt­ligt och pro­fes­sio­nelt utfört arbete med trev­lig per­so­nal.

Annika Thor Lar­s­son, Skanör

Föns­ter­re­no­ve­ring

Fan­tas­tiskt skick­ligt och nog­grant arbete. Slut­re­sul­ta­tet blev per­fekt, ‑full poäng! Punkt­lig, effek­tiv och trev­lig målare. Rekom­men­de­ras…”

Martin Anders­son, Malmö

Fasad­mål­ning

Punkt­li­ga, pro­fes­sio­nel­la och effek­ti­va. Lätta att ha att göra med och mycket pålit­li­ga. Duk­ti­ga målare och snic­ka­re som kan sitt jobb. Mina bästa rekom­men­da­tio­ner

Johan Björstorp, Malmö

Låt oss göra ert hem fint igen. 

Skriv till oss!

Vi är bara en kon­takt bort och när man frågar om en offert av oss så kostar det ingen­ting. Vi bokar möte eller ber er om infor­ma­tion om vad som ska målas. 

Inga jobb är för små eller för stora 

 

Följ oss på

Ystad­vä­gen 22 ,

21430 Malmö, Sverige

Sam­mar­bets­part­ner